SLD DZIELI POLSKĄ MŁODZIEŻ

Polskie organizacje młodzieżowe jako jedne z nielicznych na kontynencie nie są reprezentowane w Europejskiej Radzie Narodowych Komitetów Młodzieży (CENYC). Ostatnio rząd i urząd prezydenta podjęły próbę rozbicia Polskiej Rady Młodzieży i stworzenia, konkurencyjnej inicjatywy skupiającej organizacje postkomunistyczne. Cała sprawa rozgrywa się przy nikłym, zainteresowaniu większości obozu postsolidarnościowe go, w tym niemal wszystkich partii prawicy.

W 1991 na bazie Porozumienia. Niezależnych Organizacji Młodzieżowych, i NZS powstała Polska Rada Młodzieży (PRM) mająca stanowić polski komitet narodowy. Do Polskiej Rady Młodzieży należą m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zwią­zek Harcerstwa Rzeczypospolitej; Akade­micki Związek Sportowy, Forum. Młodych PC, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci - młodzieżówka Unii Wolności, Organizacja Młodzieżowa KPN, Forum Młodych Unii Pracy, Organizacja Młodzieżowca PPS, Komisja Akademicka PTTK, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Sekcja Młodych NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Katolickich (OPOK-a). Łącznie członkami PRM jest już ponad 40 organizacji młodzieżowych.

Polska Rada Młodzieży ma

charakter apolityczny

a jej główne zadanie to reprezentowanie swoich członków przed organami władzy państwowej i strukturami międzynarodowy mi. Pomiędzy plenarnymi posiedzeniami pracami PRM kieruje Rada Naczelna skupiająca organizacje ogólnopolskiej oraz Prezydium PRM (organ wykonawczy). Rady młodzieży, czyli narodowe komitety młodzieży, istnieją w niemal wszystkich krajach Europy, w tym postkomunistycznych. Narodowe komitety młodzieży skupia CEINYC (Council European National Youth Comittees), jedno z ciał doradczych Rady Europy i "Wspólnot Europejskich. Ostatnio do PRM przyjęto narodowe komitety z Albanii i Rosji.

Zasadniczą kwestią dla PRM było

rozliczenie majątku postkomunistów,

głównie Zrzeszenia Studentów Polskich i ZSMP. Fundusze postkomunistów zgroma­dzone przez czterdzieści lat wielokrotnie przewyższają majątek organizacji zalegalizo­wanych po 1989 roku. Równocześnie więk­szość organizacji postkomunistycznych ma śladową liczbę członków, skupia przede wszystkim aparat.

Przy rządach Bieleckiego i Olszewskiego powołano komisje ds. majątku organizacji postkomunistycznych. Jednak obie komisje nie zdążyły podjąć pracy przed upadkiem tych rządów wiosną 1993 roku, zaaprobo­wany przez "wszystkie kluby postsolidarnościowe (od UD do RdR) przygotowany przez NZS, projekt ustawy o przejęciu majątku znalazł się odbyło się pierwsze czytanie) w Sejmie. Zakończenie prac nad nim uniemoż­liwiło rozwiązanie parlamentu.

Po 1993 część członków PRM (głównie z dominujących w prezydium organizacji katolickich) weszła w skład Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP, szukając tam. oparcia. Jednak w wyborach prezydenckich te same środowiska oraz NZS poparły Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Postkomuniści już w przeszłości podejmowali próby stworzenia własnej, konkurencyjnej wobec PRM, platformy porozumie­nia np. tzw. "deklaracja otwocka" z 1992). W 1991 PRM

nie przyjęto do CENYC

uznając żądanie rozliczenia postkomuni­stów za dowód niedemokratyczności PRM. W 1992 PRM uzyskał w CENYC status obserwatora.

Kilka tygodni temu organizacje nie zrzeszone w PRM powołały Polskie Forum Młodzieży- We wrześniu ma się odbyć zjazd założycielski Forum, które następnie ma złożyć wniosek o   przyjęcie do CENYC.

"Polskie Forum Młodzieży to inicjatywa prezydencko-ministerialna, tymczasem polskie przedstawicielstwo w Europie musi być odpolitycznione, czego domaga się statut CENYC. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że pierwsze spotkania PFM odbyły się w kancelarii Prezydenta" - oświadczył w wypowiedzi dla "Życia Warszawy" Konrad Gutowski z Parlamentu Studentów RP, czyli ogólnopolskiej reprezentacji samorządów studenckich. "We wszystko wtrąca się MEN. Kilka miesięcy temu resort wysłał list do CENYC, że z powodu reorganizacji PRM Polskę będzie tam reprezentować ZSP. Kopię tej notatki wszyscy mogli obejrzeć podczas konferencji PRM 7 czerwca" -  w tym samym tekście poinformował Robert Pawłowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Również w maju Ministerstwo Edukacji Narodowej odmówiło przyjęcia, oficjalnej delegacji CENYC Niemieckiej Rady Młodzieży i PRM. Zlikwidowano Biuro Pełnomocnika ds. Młodzieży.

W ministerstwie pod rządami Jerzego Wiatra  bardziej niż poprzednio dominuje zasada

Wspieramy tylko swoich

W 1994 MEN dofinansowało 88 organizacji, ale 55% ogólnej sumy przyznano czterem strukturom postkomunistycznym nie reprezentowanym w PRM (ZHP, Związek Młodzieży Wiejskiej, ZSMP i ZSP). W 1995 dotowano 137 organizacji lecz "czerwona czwórka" otrzymała 75% (!) całej kwoty dotacji.

W dniach 29-30.06 br. podczas konferencji programowej PRM w Rynii pod Warszawą zebrani rozważali m.in. zmiany w Statucie PRM. Większość uczestników opowiedziała się za skreśleniem dotychczasowego zapisu o rozliczeniu postkomunistów i zastąpienia go zakazem przyjmowania organizacji postkomunistycznych i narodowosocjalistycznych.

Problem rozliczenia majątku organizacji postkomunistycznych cieszył się

nikłym zainteresowaniem polityków prawicy

skupionych na "dorosłej" polityce. Typowym przykładem stanu wiedzy liderów prawicy była dyskusja telewizyjna wiosną 1992 r. z udziałem Andrzeja Kerna (PC) i Leszka Millera (opozycyjnego posła SLD). Postkomunista twardo walczył o majątek swoich pupili i w pełni popierał działacza ZSP obecnego w  studiu. Tymczasem reprezentant prawicy machnął ręką proponując obu stronom "dogadajcie się". Jak wyglądały negocjacje z ZSP w sytuacji, gdy mieli prawny tytuł do majątku oraz nie czuli zagrożenia ze strony rządzącej antykomunistycznej prawicy - łatwo zgadnąć. Polityk z partii deklarującej potrzebę dekomunizacji nie pomyślał o konieczności wykorzystania możliwości prawnych parlamentu i rządu dla przywrócenia równowagi.

Nie po raz pierwszy prawica przegrywa polską młodzież. Tym razem jednak traci również tę aktywną i zorganizowaną a nie jednorazowych uczestników głosowania.

Piotr Pietrasz

"Nowe Państwo" 2.08.1996 r.

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz