MINISTER RAFALSKA O 500 PLUS


16.03.2018 r. uczestniczyłem w konferencji „Rodzina w centrum uwagi” z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej. Spotkanie odbyło się w ¦l±skim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Polska jest w¶ród europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej – mówiła minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji „Rodzina w centrum uwagi”

Nakłady na politykę rodzinn± w Polsce tak istotnie wzrosły, że dzisiaj Polska jest w czołówce krajów, w których nakłady na politykę społeczn± wynosz± ponad 3 proc. PKB. Stawia to Polskę wśród liderów krajów europejskich, które prowadz± dobr± i skuteczn± politykę rodzinn±" - mówiła minister Elżbieta Rafalska katowickiej konferencji "Rodzina w centrum uwagi"..

Minister Rafalska podkre¶liła, że liczy się przede wszystkim efektywno¶ć realizowanych programów prorodzinnych i prospołecznych, w¶ród których największym jest program "Rodzina 500+". Do jego efektów zalicza się zarówno wyeliminowanie ubóstwa w¶ród rodzin, jak i pobudzenie wzrostu urodzeń.

"Po prawie dwuletnim okresie obowi±zywania programu „Rodzina 500+” widać, że zrealizował on swoje podstawowe cele; również cel pronatalistyczny został zrealizowany - w 2017 roku było o 20,8 tys. urodzeń dzieci więcej niż w roku poprzednim, została przekroczona granica 400 tys. urodzeń" - powiedziała.

Minister Rafalska przypomniała, że "Rodzina 500+" to nie jedyny rz±dowy program społeczny. W tym roku przeznaczono np. trzykrotnie większ± kwotę (ok. 450 mln zł) na program "Maluch+", który ma pozwolić rodzicom małych dzieci na zabezpieczenie opieki nad nimi. Na politykę senioraln±, w tym program "Senior+" przeznaczono w tym roku 80 mln zł, wobec niespełna 25 mln zł rok wcze¶niej.