KATOWICE ZIELONA STOLICA EUROPY 2022
10.07.2019 r. Zarz±dzeniem Prezydenta Miasta Katowice zostałem powołany w skład Zespołu Miejskiego, który będzie odpowiedzialny za współpracę z wykonawc± dokumentacji aplikacyjnej Katowic do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2022 (EGCA2022), prowadzonego przez Komisję Europejsk±.

W pracach zespoły uczestniczą± pracownicy Urzędu Miasta oraz radni z dwóch pozostałych klubów: Krzysztof Kraus (Forum Samorz±dowe i Marcin Krupa) oraz Jarosław Makowski (Koalicja Obywatelska). Jest zaplanowanych wiele spotkań roboczych (w lipcu 8) dotycz±cych takich tematów jak, zrównoważona mobilność miejska, woda, hałas, efektywność energetyczna, zmiany klimatu mitygacja, przyroda i bioróżnorodność, zmiany klimatu adaptacja, zrównoważone użytkowanie terenu. Prace nad wnioskiem zostaną zakończone w październiku.

Zielona Stolica Europy to nagroda przyznawana corocznie przez Komisję Europejsk± miastu wyróżniającemu się ze względu na kryteria: wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska. Została zainicjowana 22 maja 2008 roku, a pierwsz± nagrodę zdobył Sztokholm w 010 roku. Celem nagrody Zielonej Stolicy Europy jest rozpoznanie, nagrodzenie, a także zachęcenie miast do wdrożenia najlepszych praktyk inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia miejskiej społeczności dbaj±c jednocześnie o środowisko.